Statutter

Revisjon vedtatt av DNAS styre 12.12.19. Godkjent av stiftelsestilsynet 11.03.20.

Vedtekter
for
Stiftelsen det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern

§ 1.
Stiftelsens navn er Stiftelsen det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern.

§ 2.
Stiftelsen har et ideelt og ikke økonomisk formål. Stiftelsens formål er å skaffe bolig til eldre sjøfolk og andre utvalgte grupper eldre brukere etter styrets vurdering, som er enslige, gifte eller samboende med bod vandel. Stiftelsen skal i tillegg sørge for nødvendig pleie og helsehjelp til disse beboerne, som følge av alderdom eller sykdom.
Sjøfolk og andre brukergrupper fra alle deler av landet i henhold til retningslinjene gitt av styret, skal ha lik adgang til å nyte godt av de fordeler stiftelsen kan gi.
I den utstrekning det er mulig, og under hensyn til nevnte formål, kan også syke/skadede beboere ytes pleie i stiftelsens sykehjem.

§ 3.
Stiftelsen ledes av et styre på 6 medlemmer. Følgende velger ett medlem og ett varamedlem hver:
1. Norges Rederiforbund
2. Norsk Sjøoffisersforbund
3. Det norske maskinistforbund
4. Norsk Sjømannsforbund
5. Styret i Stiftelsen det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern velger 2 styremedlemmer med hvert sitt varamedlem.
Styrets valg av styremedlem gjelder en representant fra Stavern, samt en representant med særskilt virksomhetstilknyttet fagkompetanse.
Oppnevnelsen og styremedlemmer gjelder for fire år av gangen.
Larvik kommune kan i tillegg oppnevne en observatør som i saker som gjelder stiftelsens sykehjem og hjemmebaserte tjenester har møte og talerett, men ingen stemmerett.

§ 4.
Styret velger selv leder og nestleder for to år av gangen. Oppnevnt lokal representant kan ikke velges som styreleder eller nestleder.

§ 5.
Styremøter ledes av styrets leder, eller ved hans fravær av styrets nestleder. Styremøte skal avholdes minst 2 ganger i året og ellers så ofte lederen finner det påkrevd, eller når minst 2  styremedlemmer krever det.
Sakslisten skal vanligvis sendes medlemmene minst en uke før møtet.
Styret er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen og for øvrig minst halvparten av styret er til stede.
Styret treffer sine beslutninger med simpelt flertall blant de møtende medlemmer. Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.
For gyldig beslutning må de som stemmer for beslutningen alltid utgjøre mer enn en tredjedel av samtlige styremedlemmer.
Stiftelsens daglige leder fungerer som styrets sekretær, og er til stede i styremøtene.
Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.
Mellom møtene handler styrets leder på styrets vegne innenfor de grenser som styret trekker opp.
For øvrig kan bare styret, og ikke de enkelte medlemmer, gi ordre eller pålegg.

§ 6.
Medlem av styret er inhabil ved behandling av en sak dersom vedkommende har en økonomisk interesse i dens utfall, eller hvor det på grunn av slektsforhold eller av andre grunner må ansees urimelig at vedkommende styremedlem deltar i avgjørelsen.

§ 7.
Styret er stiftelsens øverste organ. Styret skal forvalte stiftelsens midler i samsvar med stiftelsens formål.
Når behovet tilsier det, kan styret innenfor rammen av stiftelsens formål ta opp og fatte vedtak om utvdielse og/eller omlegging av virksomheten.

§ 8.
Stiftelsens renskap skal føres i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk.

§ 9.
Stiftelsens grunnkapital er kr 150 000,-.

§ 10.Stiftelsen skal ansette en daglig leder til å forestå og være ansvarlig for stiftelsens daglige drift.
Styret er daglig leders nærmeste overordnede og denne plikter å utføre sitt arbeid i samsvar med de instrukser som til enhver tid er gitt av styret, og for øvrig rette seg etter de vedtak som er fattet av styret vedrørende driften av stiftelsen.

§ 11.
Stillingen som daglig leder skal besettes etter utlysning. Styret fastsetter lønns- og ansettelsesvilkår.
Daglig leder kan ikke inneha bistilling uten styrets samtykke.

§ 12.
Daglig leder sørger for ansettelser for øvrig, eventuelt etter instruks fra styret.
Daglig leder skal utarbeide arbeidsinstrukser i samarbeid med avdelingsledere og tillitsvalgte.

§ 13.
Styret skal engasjere en statsautorisert revisor til å revidere den løpende bokførsel og påse at regnskapene er oversiktlige, fullstendige og tilstrekkelig spesifisert, og gir et riktig uttrykk for stiftelsens virksomhet i regnskapsåret. Revisors arbeidsoppgaver skal for øvrig være i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk.

§ 14.
Styret skal i samsvar med stiftelsens formål fastsette retningslinjer og betingelser for opptagelse ved hjemmet. Likeledes fastsetter styret husleien for leiligheter og garasje. Styret fastsetter dessuten leievilkårene. Ledige leiligheter skal bekjentgjøres på hensiktsmessig måte.

§ 15.
Styret skal fastsette husorden for boligene. Husordenen plikter både beboere og stiftelsens ansatte å rette seg etter.

§ 16.
Stiftelsen har påtatt seg som særskilt oppgave å forestå tilsyn og drift av Sjømennenes Minnehall i Stavern.
Stiftelsen er uten økonomiske forpliktelser for Sjømennenes Minnehall.

Vi er her for deg.

Kontakt oss

Kontakt oss ved å bruke skjemaet under eller ved å bruke informasjonen til venstre. Alle feltene i skjemaet må fylles ut.

Telefon

E-post:

post@dnas.no

Nettside laget av Klikkbar Media