Sjømannshjemmet

Om sjømannshjemmet

Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern er en privat stiftelse med formål å skaffe bolig, samt forestå påkrevd pleie til eldre sjøfolk fra alle deler av landet. Hans Majestet Kongen er stiftelsens høye beskytter.

Det nasjonale gamlehjem for sjøfolk ble stiftet i 1905 ved at det kgl. norske Forsvarsdepartement overdro ved en gavekontrakt som ble signert den 2. juni 1905, en del av Frederiksvern Verfts eiendommer til Sjømændenes Landsforening. Den 16.august 1915 ble eiendommene overdratt av Sjømændenes Landsforening til Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern (heretter kalt DNAS), sammen med en del fonds og legater.

Det har gjennom årene blitt utført tallrike oppgraderingeringer og nyinvesteringer, og DNAS har i dag en attraktiv beliggenhet sentralt i Stavern med en betydelig bygningsmasse. Bedriften eier og driver i dag sykehjem, 61 aldersboliger og 18 omsorgsboliger.

Sykehjemmet sto ferdig ombygd 31.12.11 og fremstår nå som et moderne sykehjem med 20 sengeplasser.

DNAS ledes av et styre som er sammensatt av representanter med varamenn fra følgende organisasjoner:

Norges Rederiforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund.

Det er i tillegg oppnevnt en representant fra Stavern som medlem av styret.

Sykehjemmet ved DNAS har eget styre som i tillegg til DNAS’ hovedstyre har en politisk oppnevnt representant fra Larvik kommune.

Driften ved DNAS alders og omsorgsboliger er i hovedsak selvfinansierende, sykehjemmet får overført driftsmidler (rammetilskudd) fra Larvik kommune tilsvarende sengeprisen ved kommunens egne sykehjem.

I henhold til stiftelsens statutter har DNAS’ styre og daglig leder påtatt seg som særskilt oppgave å forestå tilsyn av Sjømennenes Minnehall i Stavern. Statsbygg har ansvar for drift og vedlikehold.

DNAS, styret og/eller daglig leder, er uten økonomisk forpliktelse for Minnehallen.

Tilsynskomiteen for Minnehallen er det samme som DNAS` hovedstyre.

 

Sjømannshjemmet i Stavern @ 2021 / Hostet av Telemarkweb