Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig
Daglig leder er på vegne av Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern behandlingsansvarlig for stiftelsens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre leietakere;
Navn, adresse, telefonnummer, evt e-postadresse, fødselsnr, opplysninger om økonomi, helseforhold samt navn og kontaktopplysninger til pårørende.

For sykehjemsbeboere og leietakere som mottar hjemmetjenester opprettes pasientjournal.

For andre fakturamottakere oppbevares kun navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse.

Formål med behandlingen
Oppfylle stiftelsens krav til dokumentasjon for å få tildelt bolig ved Sjømannshjemmet med tanke på bostedsform og behov for helsehjelp.

Oppfyllelse av avtale, og grunnlag for utstedelse av faktura.

Yte nødvendig helsehjelp.

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse og fødselsnummer benyttes for å oppfylle husleieavtalen og evt andre kundeavtaler. Grunnlaget for denne behandlingen er Personopplysn loven §8a. Opplysninger om helseforhold utleveres av søkeren selv iht Personvernopplysn loven §9a.

Grunnlaget for å behandle personopplysninger ved opprettelse av pasientjournal er hjemlet i Personopplysn loven §8b og §9g, jfr helsepersonelloven §§39 flg.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har utlevert til stiftelsen ved søknad om bolig.

Har du behov for helsehjelp innhenter vi nødvendig opplysninger fra fastlege og eventuelt annen behandler.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Helseopplysninger deles med andre behandlingsinstitusjoner når det er nødvendig for å yte helsehjelp og med nærmeste pårørende etter avtale med deg.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med leie av bolig oppbevares så lenge leieforholdet består før det makuleres. Ønsker du å stå på venteliste skal det innhentes samtykke fra deg til at opplysningene kan lagres.

Opplysninger knyttet til fakturering oppbevares i 5 år.

Pasientjournaler oppbevares ved institusjonen så lenge du mottar helsehjelp. Når det ikke lenger er behov for helsehjelp, og ved dødsfall, blir journalen ryddet og overført til Larvik kommune for bortsetting. Tilgang til elektronisk journal styres av Larvik kommune og opphører når du ikke lenger mottar tjenester.

Personvernombud
Det er oppnevnt personvernombud ved virksomheten innen 31.12.2018. Personvernombudet påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Informasjonssikkerhet
Alle ansatte har underskrevet taushetserklæring. Det er kun de som har behov for å se opplysningene som har tilgang til dem.

Vi har en journalansvarlig som gir tilgang til elektronisk journal, og utfører kontroll med hvem som har innsyn i den.

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Databehandleravtaler med våre systemleverandører sikrer forsvarlig lagring av persondata.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

post@dnas.no

Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern
Johan Ohlsensgate 1A, 3290 Stavern

Vi er her for deg.

Kontakt oss

Kontakt oss ved å bruke skjemaet under eller ved å bruke informasjonen til venstre. Alle feltene i skjemaet må fylles ut.

Telefon

E-post:

post@dnas.no

Nettside laget av Klikkbar Media