Om Sjømannshjemmet

Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern er en privat stiftelse med formål å skaffe bolig til eldre sjøfolk og andre utvalgte grupper eldre brukere etter styrets vurdering, som er enslige, gifte eller samboende med god vandel. Stiftelsen skal i tillegg sørge for nødvendig pleie og helsehjelp til disse beboerne som følge av alderdom eller sykdom. 

Det nasjonale gamlehjem for sjøfolk ble stiftet i 1905 ved at det kgl. norske Forsvarsdepartement overdro ved en gavekontrakt som ble signert den 2. juni 1905, en del av Frederiksvern Verfts eiendommer til Sjømændenes Landsforening. Den 16.august 1915 ble eiendommene overdratt av Sjømændenes Landsforening til Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern (heretter kalt DNAS), sammen med en del fonds og legater.

Det har gjennom årene blitt utført tallrike oppgraderinger og nyinvesteringer, og DNAS har i dag en attraktiv beliggenhet sentralt i Stavern med en betydelig bygningsmasse. Bedriften eier og driver i dag sykehjem, 61 aldersboliger og 18 omsorgsboliger.

Sykehjemmet sto ferdig ombygd 31.12.12 og fremstår nå som et moderne sykehjem med 20 sengeplasser.

Stiftelsen ledes av et styre på minst 6 og maksimalt 8 medlemmer bestående av følgende representanter: 

Norges Rederiforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund med 1 representant fra hvert forbund. I tillegg er det oppnevnt 1 representant fra Stavern som medlem av styret og inntil 3 representanter med særskilt virksomhetstilknyttet fagkompetanse. Larvik kommune har oppnevnt 1 observatør i saker som gjelder sykehjem og omsorgstjenester.

Driften ved DNAS alders og omsorgsboliger er i hovedsak selvfinansierende, sykehjemmet får overført driftsmidler (rammetilskudd) fra Larvik kommune tilsvarende sengeprisen ved kommunens egne sykehjem.

I henhold til stiftelsens statutter har DNAS’ styre og daglig leder påtatt seg som særskilt oppgave å forestå tilsyn av Sjømennenes Minnehall i Stavern. Statsbygg har ansvar for drift og vedlikehold.

DNAS, styret og/eller daglig leder, er uten økonomisk forpliktelse for Minnehallen.

Tilsynskomiteen for Minnehallen er det samme som DNAS` hovedstyre.

 

Våre visjoner

3

GODT LIV – HELE LIVET

Vår visjon

Hovedmål:

Trygghet, verdighet,
respekt & tydelighet

Delmål:

– Felles kultur
– Se alle muligheter

  • Et sosialt fellesskap.
  • En god arbeidsplass.
  • Sammen med brukerne.
  • Stole på at hver og en disponerer dagen sin riktig til brukernes beste.
  • Oppdatert på dokumentasjon.
  • Fleksible i forhold til rutiner.
  • Flinke til å be om eller tilby hjelp. HUSK at ting går lettere hvis vi kommuniserer og samarbeider.
  • Vi ønsker å gi beboerne en trygg livssituasjon og en verdig tilværelse, hvor det legges vekt på beboernes trivsel. Omsorgen skal ivareta alle behov som følge av fysiske og psykiske funksjonshemninger, herunder kvalifisert smertebehandling og ernæring, medisinering etter ordinasjon fra lege, nødvendige medisinske undersøkelser og behandlinger, opptrening/rehabilitering, samt pleie- og omsorg tilpasset den enkeltes behov også i terminal fase.
  • Så langt som mulig legger vi til rette for at beboere fra alle kulturer får en omsorg som er tilpasset deres egen kultur. Det er viktig å opptre slik at alle beboere opplever verdighet og respekt fra personalet sin side.
  • I praksis betyr dette at de som bor her bestemmer og styrer over sitt eget liv så langt som mulig. De får selv bestemme når de skal stå opp og når de vil legge seg, hvilke klær de vil ha på og hva de vil spise. De bestemmer selv ha de ønsker å være med på av aktiviteter eller være alene og i fred og ro.

Vi er her for deg.

Kontakt oss

Kontakt oss ved å bruke skjemaet under eller ved å bruke informasjonen til venstre. Alle feltene i skjemaet må fylles ut.

Telefon

E-post:

post@dnas.no

Nettside laget av Klikkbar Media